becantus
forlag * galleri * undervisning


Becantus-akademiet ER UNDER OPPBYGGING.

Ordet akademi stammer fra Platons filosofiske skole i antikkens Aten. Det var arenaen for hans studenters diskusjon og læring. Gjennom historien har ordet vært brukt om skoler knyttet til kunst og vitenskap. Når vi tar ordet i bruk her, er det for å markere at vi har startet en egen skole, en tenkning og undervisning omkring eksistensen  som bygger på Inger Susægs mangeårige arbeid. Tanken er at akademiet skal utvikle seg til en lærings- og idearena som kan gi nye impulser til fysikk, kjemi, biologi, medisin samt psykologi og filosofi.

Formuleringene av prinsippene er under utvikling.

Forelesninger / foredrag

Seminarer/kurs
 

  Erkjennelsen av at mennesket består av både synlige og usynlige deler, det vil si kropp, tanker og 
       følelser. Dette er et aksiom, det vil si et faktum som ikke kan bevises ved hjelp av tradisjonelle,
       vitenskaplige metoder, men som er en selvinnlysende sannhet. Det blir oversett av vitenskapen i
       dag.

Tankene våre er like reelle som stoff eller materie. Trenger vi å bevise at vi har tanker? På samme
      måte som mobiltelefoner og TV, er tankene våre reelle fordi de virker.

  Å erkjenne følelser, å tilgi seg selv, å tilgi andre, å be om tilgivelse, å bli glad i en selv på tross av
       det man bærer med seg, samt å gi slipp på følelsesmessig smerte er universelle prinsipper for 
       forløsning som fører til opplysthet (klarsyn) når de blir brukt systematisk. .

  Innsikt i hvordan følelsene påvirker den fysiske kroppen og hvordan kroppens energisystem
       fungerer.

  Filosofiske studier av naturen samt erfaringer gjort gjennom forløsning av fysisk smerte, slår
       fast at celler har en form for bevissthet som inneholder livsenergien, det vil si framdriften for alt liv.

  Grunnleggende studier av partikler gjennom en logisk-filosofisk tilnærming indikerer at
       partikler har bevisste egenskaper.